2012

Bjerke, Mia, Inst Genetik & Patologi, Rudbecklaboratoriet, Uppsala.
Ansökan om bidrag till projekt med primärt syfte att med hjälp av traditionella och nya metoder utveckla screening tester för att identifiera mutationer i gener som orsakar plötslig oväntad död.
 
 
 
Blomgren, Lena, Karolinska Sjukhuset, Kärlkirurgiska kliniken.
Ansökan om bidrag till projektet "Kan pletysmografi förbättra utredningen inför stentning av posttrombotiskt syndrom?"
 
 
 
Johansson, Henrik, Institutionen för Neurovetenskap, BMC, Uppsala
Ansökan om medel till forskningsprojekt som med hjälp av allergiutredning ska identifiera ungdomar med allergi och studera koppling mellan allergi och ansträngningsutlösta andningsbesvär.
 
 
 
Malinovschi, Andrei, Akademiska Sjukhuset, Inst för medicinska vetenskaper: Klinisk fysiologi, Uppsala
Ansökan om bidrag till studien "Betydelsen av allergisk sensibilisering mot födoämnen för inflammation i luftvägarna och i cirkulationen hos patienter med astma."
 
 
 
Nahlén, Catarina, Upplands Väsby
Ansöker om bidrag till randomiserad kontrollerad studie med syfte att undersöka om ett stresshanteringsprogram, i form av patientundervisning kan förbättra emotionellt välbefinnande,
hälsorelaterad livskvalitet och minskad återinläggning på sjukhus hos patienter med hjärtsvikt.
 
 
 
Rosenqvist, Mårten, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Stockholm
Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd för projektet "Screening för förmaksflimmer".
 
 
 
Wahlgren, Carl Magnus, Kärlkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitets.sjh., Stockholm.
Ansökan om bidrag till forskningsprogram om postoperativa infektioner efter kardiovaskulär kirurgi.
 
 
 

BRIS region Syd, Malmö
Ansökan om bidrag till utbildning av nya jourare till stödverksamheten för barn och ungdomar upp till 18 år.
 
 
 
Mattecentrum, Stockholm
Ansöker om bidrag för att kunna utveckla och driva verksamhet i både klassrum och på internet.
 
 
 
Sociala Missionen, Stockholm
Ansökan om bidrag till utökat elevstöd i form av pedagogisk gruppverksamhet, individuella samtal samt utökat lärarstöd i kärnämnen vid gymnasieskolan Futurum.
 
 
 
Stiftelsen Livslust-Dzivesprieks, Stockholm
Ansökan om bidrag till social rehabilitering och yrkesutbildning av föräldralösa och på annat sätt utsatta tonåringar i Lettland.
 
 
 
Stiftelsen Teskedsorden, Stockholm
Ansökan om bidrag till tankeexperiment som utgår från frågeställningen "Vad skulle hända om det vore krig här där vi bor - mellan Sverige och Danmark?"
 
 
 
Bryggan Stockholm, Stockholm
Ansökan om bidrag till läger för barn vars förälder/föräldrar är frihetsberövade.
 
 
 
Ersta Diakoni, Stockholm
Ansökan om bidrag till Ersta Vändpunktens verksamhet. Ersta.